Në fokusin e aktiviteteve dhe botimete tona **In focus of our activities and our editions**

:: Expedition 2013

Conclusion of reconciliation expedition 2013

Konkluzionet e ekspedites se Pajtimit 2013

 

First part Rapport of Reconcilation Expedition 2012

Word

PDF

False allegation of Police against CNR and Gjin Marku

:: Kosova

Bashkejetesa Shqiptaro-Serbe

Albanian-Serb Cohabitation

20 Mars- 20 Maj 2011
Raport i Ekspedites per OSBE/ODIR

20 March- 20 May 2011
Report of Reconcilation Expedition 2011:: Menuja\Menu

0 Cohabitance
0 Legal State
0 Feminist Movement
0 Social
0 Blood feud
0 Politics
0 Integration
0 International Org.
0 Culture
0 Tradition
0 Economic
0 Religion
Aktivitetet tona
Our Activities

20 Maj- 8 Korrik 2005
Ekspeditë e Misionarëve

May 20 - July 8 2005
Expedition of Missionaries

:: Botime\Edition
::Downloads    Edition::Kulture\Culture


Intelektuali i Kombit

Untitled Document
Ekspedita 100 Ditore e Misionareve te Pajtimit
100 days Expedition of Reconciliation Missionaries
20 March 2009 - 30 June 2009
Raport / Report

Pamje nga ceremonia e nisjes se ekspedites se misionareve te pajtimit, takimi me Znj. Doris Pack
20 Mars 2009

Photos from the ceremony of the begining of the expedition of reconcilation missionaries, meeting with Ms. Doris Pack


Nga takimi i Znj. Doris Pack, Kryetare e Delegacionit te Parlamentit Europian, me misionaret e pajtimit ne Shqiperi. Kryetar i Komitetit te Pajtimit Mbarekombetar, Z. Gjin Marku, duke e njohur znj, Doris Pack, me udheheqesit e ekspedites se misionareve te pajtimit dhe organizatoret e kongresit te trete te misionareve te pajtimit. Dt 20 mars 2009, Hotel Rogner. Foto Aleksander Gjoni

From the meeting of Mrs. Doris Pack, Chair of European Parliament Delegation, with reconciliation missionaries in Albania. The chairman of Committee of Nationwide Reconciliation, Mr. Gjin Marku, acquainting Mrs. Doris Pack, with the leaders of the expedition of reconciliation and organizers of the Third Congress of Reconciliation Missionaries. March 20th 2009, Rogner Hotel, Tirana, Albania. Photo: Aleksander Gjoni.


Znj. Sabina Mazi          Zonja Doris Pack        Z. Gjin Marku

Nga takimi i Znj Doris Pack, kryetare e delegacionit te Parlamentit Europian per Europen Juglindore,  me udheheqesit e ekspedites se misionareve te Pajtimit dhe organizatoret e kongresit te trete te misionareve te pajtimit, dt 20 mars 2009.  Zonja Pack duke folur per pergjegjesine e instancave shteterore dhe nevojen e mbeshtetjes ndaj  procesit  te pajtimit e parandalimit te gjakmarrjes. Foto Aleksander Gjoni

From the meeting of Mrs. Doris Pack, Chair of the European Parliament Delegation for South-East Europe, with leaders of the expedition of reconciliation and organizers of the Third Congress of Reconciliation Missionaries. Mrs. Pack is talking about the responsibilities of the state institutions and the necessity of support toward the reconciliation process and prevention of blood feud. March 20th 2009. Photo: Aleksander GjoniÇmimi i Virtytit per veprimtari te shquar ne sherbim te paqes progresit e mbrojtjes se te drejtave te njeriut i akordohet Znj. Doris Pack.  Zonja   Doris Pack, Kryetare e Delegacionit te Parlamentit Europian, dhe Z. Gjin Marku,  Kryetar I Komitetit te Pajtimit Mbarekombetar, gjate ceremonies se dhenies se Çmimit te Virtytit akorduar nga Komiteti I Pajtimit Mbarekombetar per Znj. Doris Pack. Foto Aleksander Gjoni

Award of Virtue for distinguished activity in service of peace, progress and protection of human rights is bestowed to Mrs. Doris Pack. Mrs. Doris Pack, Chair of European Parliament Delegation, and Mr. Gjin Marku, Chairman of Committee of Nationwide Reconciliation, during the ceremony of the bestowal of Award of Virtue given to Mrs. Doris Pack by Committee of Nationwide Reconciliation. Photo: Aleksander Gjoni.
Znj. Doris Pack, Kryetare e Delegacionit te Parlamentit Europian per Europen Juglindore dhe Z. Gjin Marku, Kryetar I Komitetit te Pajtimit Mbarekombetar duke ekspozuar para mediave Çmimin e Virtytit, dhene Znj. Doris Pack per veprimtari te shquar ne sherbim te paqes, progresit e mbrojtjes se te drejtave te njeriut nga Komiteti I Pajtimit Mbarekombetar ne Shqiperi. 20 mars 2009. Foto Aleksander Gjoni.

Mrs. Doris Pack, Chair of the European Parliament Delegation for South-East Europe and Mr. Gjin Marku, chairman of Committee of Nationwide Reconciliation presenting to the media the Award of Virtue, bestowed to Mrs. Doris Pack for distinguished activity in service of peace, progress and protection of human rights, by the Committee of Nationwide Reconciliation in Albania. March 20th 2009. Photo: Aleksander Gjoni
 Znj. Doris Pack,  Kryetare e Delegacionit te Parlamentit Europian per Europen Juglindore dhe Z. Gjin Marku, Kryetar I Komitetit te Pajtimit Mbarekombetar duke biseduar me misionaret e pajtimit mbi problemet e mprehta te gjakmarrjes dhe veshtiresite e pajtimit ne terren.
Foto Aleksander Gjoni

Mrs. Doris Pack, Chair of European Parliament Delegation for South-East Europe and Mr. Gjin Marku, chairman of Committee of Nationwide Reconciliation discussing with the reconciliation missionaries about the sharp problems of blood feud and the difficulties of reconciliation in terrain. Photo: Aleksander Gjoni

Znj Doris Pack falenderon Komitetin e Pajtimit Mbarekombetar dhe perfaqesuesit e ekspedites se misionareve te pajtimit ne Shqiperi per nderimin qe i behet duke i akorduar Çmimin e Virtytit nga ky Komitet. 20 mars 2009. Foto Aleksander Gjoni

Mrs. Doris Pack thanks the Committee of Nationwide Reconciliatin and the representatives of the reconciliation expedition for the honor bestowed upon her through the Award of Virtue given by this Committee. March 20th 2009. Photo: Aleksander Gjoni.

Pamje Nga prezantimi dhe miratimi i raportit te ekspedites 100 ditore (20 mars - 30 qershor 2009), dt 30 korrik 2009 ne sallen e Akademise se shkencave me perfaqesues te asmblese se misionareve te pajtimit dhe bordit te Komitetit te Pajtimit Mbarekombetar

Images from the presentation and approval of the report of the 100 day expedition (20 March - 30 June 2009) , on 30 July 2009 in the hall of Academy of Sciences with representatives of the Assembly of Reconciliation Missionaries and board members of Committee of Natinwide Reconciliation


_

Asamblea e misionareve te pajtimit gjate diskutimeve te raportit te ekspedites 100 ditore
20 mars  30 qershor 2009.
Dt 30 korrik 2009, Salla e Akademise se Shkencave. 

The Assembly of Reconciliation missionaries during the discussions on the reprot of the 100 days expediton
March 20th - June 30 2009

July 30th 2009, Hall of Academy of Sciences

_

_
:: Gjakmarrja / Blood Feud

Gjakmarrja ne Keshillin e Sigurimit te OKB

Blood feud in Sicurity Council of UN

Leter per
BAN KI-MOON

PDF

Letter
to BAN KI-MOON

PDF

:: Church decree
Statement about the decree of the Catholic Church for the excommunication of citizens who commit murder for revenge and blood feud.
:: Kultura e Ligjit/ The culture of Law
Kultura e Ligjit
Raport i takimit te Komitetit te Pajtimit Mbarekombetar me perfaqesuesit e komunitetit e faktoreve te shoqerise Per Kulturen e Ligjit dhe Shtetin e se Drejtes Perballe Krimeve Kunder Jetes


The culture of Law
From the meeting of Committee of Nationwide Reconciliation with representatives of the community and social factors. About the culture of law and rule of Justice in facing crimes against human life

:: Information
Rreth Nesh
About us


Aktivitete
Our Activities

 
::Bashkëpuntorë/
Partners

   

Cmimi i Virtytit
Award of Virtue


RRJETI PËR DEMOKRACI DHE SHTETIN E SË DREJTËS

NETWORK FOR DEMOCRACY AND STATE OF RULES OF LAW

PROMEMORIE

MEMORANDUM

Për ndryshimet politiko-shoqërore
For the politico-social changes

 
Komiteti i Pajtimit Mbarëkombëtar© 2003-2011  Te Gjitha te drejtat e rezervuara.