Nė fokusin e aktiviteteve dhe botimete tona **In focus of our activities and our editions**

:: Expedition 2013

Conclusion of reconciliation expedition 2013

Konkluzionet e ekspedites se Pajtimit 2013

 

First part Rapport of Reconcilation Expedition 2012

Word

PDF

False allegation of Police against CNR and Gjin Marku

:: Kosova

Bashkejetesa Shqiptaro-Serbe

Albanian-Serb Cohabitation

20 Mars- 20 Maj 2011
Raport i Ekspedites per OSBE/ODIR

20 March- 20 May 2011
Report of Reconcilation Expedition 2011:: Menuja\Menu

0 Cohabitance
0 Legal State
0 Feminist Movement
0 Social
0 Blood feud
0 Politics
0 Integration
0 International Org.
0 Culture
0 Tradition
0 Economic
0 Religion
Aktivitetet tona
Our Activities

20 Maj- 8 Korrik 2005
Ekspeditë e Misionarëve

May 20 - July 8 2005
Expedition of Missionaries

:: Botime\Edition
::Downloads    Edition::Kulture\Culture


Intelektuali i Kombit


KOMITETI I PAJTIMIT MBARËKOMBËTAR
Address: Rr. “M. Muça”, Pall. 46, Ap. 23, Tirana, Albania
Tel & Fax: 00355 42 263 126. Tel: 00355 42 259 124 Mobil 00 355 68 27 37 989
E-mail: gjin_marku@hotmail.com gjin_marku@yahoo.com
Nr.13/10 prot

Tiranë më 31 Tetor 2008


LËNDA: Mbi krijimin e fondit të përhershëm të Shqipërisë për arsimin e kulturën në Kosovë

Dërguar : Presidentit të Republikës së Shqipërisë
Kuvendit të Shqipërisë
Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë

Te nderuar Shkëlqesijë,

Siç jeni në dijeni, Kosova, me fillimet e saj si shtet po kalon vështirësi të jashtëzakonshme në të gjitha drejtimet. Me rastin e vizitës së Presidentit Sejdiu në Tiranë, Komiteti i Pajtimit Mbarëkombëtar e konsideron të arsyeshme t’ju propozojë marrjen e një vendimi në Kuvendin e Shqipërisë për mbështetje konkrete ndaj Kosovës.

Edhe pse Konferenca e Donatorëve është shprehur për akordimin e ndihmës së shpejtë ndaj Kosovës, ajo nuk është aspak e mjaftueshme e Shqipëria nuk mund të rrijë mënjanë duke u mjaftuar me lobimet për njohjen e pavarësisë apo disa takime protokollare mbi bashkëpunimin.

Edhe për shumë vite Qeveria e Kosovës do ketë vështirësi të jashtëzakonshme ndaj është obligim që Shqipëria të miratojë themelimin e një fondi të përhershëm për të lehtësuar sadopak barrën e rëndë të Qeverisë Kosovare në këto vite, veçanërsiht për arsimin e kulturën.

Shqipëria tashmë e ka nivelin ekonomik për të përballuar pa vështirësi një grant të përvitshëm prej 50 milion Eurosh për Kosovën. Ky do ishte një gjest inkurajues edhe për vendet donatore që ende nuk i kanë derdhur kontributet. Ky fond do ishte jo vetëm për çështjen e arsimit e kulturës Shqiptare, por edhe për pakicat etnike e do ndikonte në përmirësimin e klimës së bashkëpunimit ndërmjet tyre, veçanërsiht midis serbëve dhe shqiptarëve.

Ju propozojmë që ky projekt të shtrohet për diskutim dhe miratim në Kuvend gjatë dy ditëve të vizitës së Presidentit të Kosovës në Shqipëri.

Pranoni ju lutemi shprehjen e konsideratës më të lartë

Për Komitetin e Pajtimit Mbarëkombëtar.

Gjin Marku
Kryetar

:: Gjakmarrja / Blood Feud

Gjakmarrja ne Keshillin e Sigurimit te OKB

Blood feud in Sicurity Council of UN

Leter per
BAN KI-MOON

PDF

Letter
to BAN KI-MOON

PDF

:: Church decree
Statement about the decree of the Catholic Church for the excommunication of citizens who commit murder for revenge and blood feud.
:: Kultura e Ligjit/ The culture of Law
Kultura e Ligjit
Raport i takimit te Komitetit te Pajtimit Mbarekombetar me perfaqesuesit e komunitetit e faktoreve te shoqerise Per Kulturen e Ligjit dhe Shtetin e se Drejtes Perballe Krimeve Kunder Jetes


The culture of Law
From the meeting of Committee of Nationwide Reconciliation with representatives of the community and social factors. About the culture of law and rule of Justice in facing crimes against human life

:: Information
Rreth Nesh
About us


Aktivitete
Our Activities

 
::Bashkëpuntorë/
Partners

   

Cmimi i Virtytit
Award of Virtue


RRJETI PËR DEMOKRACI DHE SHTETIN E SË DREJTËS

NETWORK FOR DEMOCRACY AND STATE OF RULES OF LAW

PROMEMORIE

MEMORANDUM

Për ndryshimet politiko-shoqërore
For the politico-social changes

 
Komiteti i Pajtimit Mbarëkombëtar© 2003-2011  Te Gjitha te drejtat e rezervuara.