Në fokusin e aktiviteteve dhe botimete tona **In focus of our activities and our editions**

:: Expedition 2013

Conclusion of reconciliation expedition 2013

Konkluzionet e ekspedites se Pajtimit 2013

 

First part Rapport of Reconcilation Expedition 2012

Word

PDF

False allegation of Police against CNR and Gjin Marku

:: Kosova

Bashkejetesa Shqiptaro-Serbe

Albanian-Serb Cohabitation

20 Mars- 20 Maj 2011
Raport i Ekspedites per OSBE/ODIR

20 March- 20 May 2011
Report of Reconcilation Expedition 2011:: Menuja\Menu

0 Cohabitance
0 Legal State
0 Feminist Movement
0 Social
0 Blood feud
0 Politics
0 Integration
0 International Org.
0 Culture
0 Tradition
0 Economic
0 Religion
Aktivitetet tona
Our Activities

20 Maj- 8 Korrik 2005
Ekspeditë e Misionarëve

May 20 - July 8 2005
Expedition of Missionaries

:: Botime\Edition
::Downloads    Edition::Kulture\Culture


Intelektuali i Kombit

UNFPA NË SHQIPËRI
Bashkëpunimi Ynë


UNFPA IN ALBANIA
Our cooperation

Ms. Katy Shroff, representative of UNFPA in Albania,
winner of
"Award of Virtue"

UNFPA NE SHQIPËRI

Fondi i Kombeve te Bashkuara per Popullsine (UNFPA) filloi te operoje ne 1969. Ky fond i ofron asistence vendeve ne zhvillim, vendeve me ekonomi ne tranzicion si dhe vendeve te tjera sipas kerkeses se ketyre te fundit, per t’i ndihmuar ato ne adresimin e problemeve mbi popullsine, duke perfshire shendetin riprodhues. Vijon...

UNFPA IN ALBANIA

The United Nations Population Fund (UNFPA) began operations in 1969. It offers assistance to developing countries, countries with economies in transition, and other countries at their request, to help them address problems related to population, including reproductive health. Continue...

Kontributet e UNFPA për Revistën "Ligji dhe Jeta"
Revista "Ligji dhe Jeta" Nr. 1 Gusht 2002- 5000 USD
Revista "Ligji dhe Jeta" Nr. 2 Dhjetor 2003- 5000 USD
Edicioni special "Gruaja Shqiptare - 1500 USD

Contributions of UNFPA for the magazine "Law and Life"
Magazine "Law and Life" Nr.1 August 2002- 5000 USD
Magazine "Law and Life" Nr. 2 December 2003- 5000 USD
Special edition "Albanian Woman" - 1500 USD

:: Gjakmarrja / Blood Feud

Gjakmarrja ne Keshillin e Sigurimit te OKB

Blood feud in Sicurity Council of UN

Leter per
BAN KI-MOON

PDF

Letter
to BAN KI-MOON

PDF

:: Church decree
Statement about the decree of the Catholic Church for the excommunication of citizens who commit murder for revenge and blood feud.
:: Kultura e Ligjit/ The culture of Law
Kultura e Ligjit
Raport i takimit te Komitetit te Pajtimit Mbarekombetar me perfaqesuesit e komunitetit e faktoreve te shoqerise Per Kulturen e Ligjit dhe Shtetin e se Drejtes Perballe Krimeve Kunder Jetes


The culture of Law
From the meeting of Committee of Nationwide Reconciliation with representatives of the community and social factors. About the culture of law and rule of Justice in facing crimes against human life

:: Information
Rreth Nesh
About us


Aktivitete
Our Activities

 
::Bashkëpuntorë/
Partners

   

Cmimi i Virtytit
Award of Virtue


RRJETI PËR DEMOKRACI DHE SHTETIN E SË DREJTËS

NETWORK FOR DEMOCRACY AND STATE OF RULES OF LAW

PROMEMORIE

MEMORANDUM

Për ndryshimet politiko-shoqërore
For the politico-social changes

 
Komiteti i Pajtimit Mbarëkombëtar© 2003-2011  Te Gjitha te drejtat e rezervuara.