Në fokusin e aktiviteteve dhe botimete tona **In focus of our activities and our editions**

:: Expedition 2013

Conclusion of reconciliation expedition 2013

Konkluzionet e ekspedites se Pajtimit 2013

 

First part Rapport of Reconcilation Expedition 2012

Word

PDF

False allegation of Police against CNR and Gjin Marku

:: Kosova

Bashkejetesa Shqiptaro-Serbe

Albanian-Serb Cohabitation

20 Mars- 20 Maj 2011
Raport i Ekspedites per OSBE/ODIR

20 March- 20 May 2011
Report of Reconcilation Expedition 2011:: Menuja\Menu

0 Cohabitance
0 Legal State
0 Feminist Movement
0 Social
0 Blood feud
0 Politics
0 Integration
0 International Org.
0 Culture
0 Tradition
0 Economic
0 Religion
Aktivitetet tona
Our Activities

20 Maj- 8 Korrik 2005
Ekspeditë e Misionarëve

May 20 - July 8 2005
Expedition of Missionaries

:: Botime\Edition
::Downloads    Edition::Kulture\Culture


Intelektuali i Kombit

Iballë, 22 Maj 2003 : Starton nisma kombëtare për pajtimin e familjeve dhe lirimin pa kushte të grave dhe fëmijëve të ngujuar.

Iballa on May 22 2003: Starts the national initiative for reconciliation of the families and liberation without any conditions of the isolated women and children.

"Jeleku i lirisë", dedikuar Z. Lars S. Valvante, Ambasador i Norvegjisë në Shqipëri, nga femijët e liruar nga ngujimi.

"Waistcoat of freedom", dedicated to Mr. Lars. S. Valvante, Ambassador of Royal Norwegian in Albania, by the children liberated from isolation

Pas lirimit të të gjitha familjeve të ngujuara në rrethet Dibër e Mirditë, Komiteti i Pajtimit Mbarëkombëtar ka realizuar pajtimin dhe lirimin e familjeve në hasmëri në zonat më të thella tradicionale, në veri të Shqipërisë. Më datën 22 Maj 2003 përfundoi pajtimi dhe lirimi i familjeve të ngujuara të zonës së Iballës dhe Nikaj- Merturit në rrethet PUKË e TROPOJË. Me këtë rast, me datën 22 Maj 2003, në Logun e Gështenjave, përballë Kishës së Iballës, u organizua takimi me përfaqësuesit e familjeve dhe fshatrave të Nikaj-Merturit, Iballës dhe Rrafshit të Dugagjinit, ku u celebrua pajtimi i familjeve të fundit. Lirimi pa kushte i grave dhe fëmijëve të ngujuar u bë nën kujdesin e znj. Rubena Moisiu, bashkshorteve të prijësave tradicionalë, mësuesve dhe Forumit të Gruas së Komitetit të Pajtimit Mbarëkombëtar. Aktiviteti u financua nga Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë, nën kujdesin e shkëlqesisë së Tij, Z. Lars S. Valvante, Ambasador i Mbretërisë së Norvegjisë në Shqipëri.

After setting free of all the fastening families in the districts of Dibra and Mirdita, the Committee of Nationwide Reconciliation has realized the reconciliation and setting free of the families in enmity in the most traditional and rural areas, in north of Albania. On May 22, 2003 finished the reconciliation and liberation of the fastening families in Iballa and Nikaj-Mertur of the districts of Puka and Tropoja. In that case, on May 22, 2003, in Chestnut Lawn, in front of the Iballa’s Church, was organized a meeting with representatives of the families and villages of Nikaj-Mertur, Iballa, Dukagjin Tableland and most problematic districts of North of Albania; where was celebrated the reconciliation of the last families and was declared the initiative. Liberation without conditions of the fastening women and children was performed under the care of the reconciliation missionaries, the wives of traditional chieftains, Women Forum of the Committee of Nationwide Reconciliation, leaders of the Albanian Feminist Movement against the violence, the exploitation and masculinist ruling. The activity was financed by the embassy of Royal Norwegian, under the care of His excellency Mr. Lars S. Valvante, Ambassador of Royal Nrwegian in Albania.

Pamje nga Norvegjia \ Views from Norway

The Foreign Affairs Ministry of Royal Norway has supported the project TO PREVENT KILLINGS ORIGINATED BY REVENGE AND BLOOD FEUD AND RESPECTABILITY OF LEGAL STATE'S AUTHORITY with 300000 NOK, by realizing 650 families in enmity in South of Albania to accept solving the conflicts by legal ways.
The Committee of Nationwide Reconciliation is grateful to the Foreign Affairs Ministry of Royal Norway and hopes that with the further cooperation with this ministry we will realize the reconciliation of all the over mentioned families.

:: Gjakmarrja / Blood Feud

Gjakmarrja ne Keshillin e Sigurimit te OKB

Blood feud in Sicurity Council of UN

Leter per
BAN KI-MOON

PDF

Letter
to BAN KI-MOON

PDF

:: Church decree
Statement about the decree of the Catholic Church for the excommunication of citizens who commit murder for revenge and blood feud.
:: Kultura e Ligjit/ The culture of Law
Kultura e Ligjit
Raport i takimit te Komitetit te Pajtimit Mbarekombetar me perfaqesuesit e komunitetit e faktoreve te shoqerise Per Kulturen e Ligjit dhe Shtetin e se Drejtes Perballe Krimeve Kunder Jetes


The culture of Law
From the meeting of Committee of Nationwide Reconciliation with representatives of the community and social factors. About the culture of law and rule of Justice in facing crimes against human life

:: Information
Rreth Nesh
About us


Aktivitete
Our Activities

 
::Bashkëpuntorë/
Partners

   

Cmimi i Virtytit
Award of Virtue


RRJETI PËR DEMOKRACI DHE SHTETIN E SË DREJTËS

NETWORK FOR DEMOCRACY AND STATE OF RULES OF LAW

PROMEMORIE

MEMORANDUM

Për ndryshimet politiko-shoqërore
For the politico-social changes

 
Komiteti i Pajtimit Mbarëkombëtar© 2003-2011  Te Gjitha te drejtat e rezervuara.