Në fokusin e aktiviteteve dhe botimete tona **In focus of our activities and our editions**

:: Expedition 2013

Conclusion of reconciliation expedition 2013

Konkluzionet e ekspedites se Pajtimit 2013

 

First part Rapport of Reconcilation Expedition 2012

Word

PDF

False allegation of Police against CNR and Gjin Marku

:: Kosova

Bashkejetesa Shqiptaro-Serbe

Albanian-Serb Cohabitation

20 Mars- 20 Maj 2011
Raport i Ekspedites per OSBE/ODIR

20 March- 20 May 2011
Report of Reconcilation Expedition 2011:: Menuja\Menu

0 Cohabitance
0 Legal State
0 Feminist Movement
0 Social
0 Blood feud
0 Politics
0 Integration
0 International Org.
0 Culture
0 Tradition
0 Economic
0 Religion
Aktivitetet tona
Our Activities

20 Maj- 8 Korrik 2005
Ekspeditë e Misionarëve

May 20 - July 8 2005
Expedition of Missionaries

:: Botime\Edition
::Downloads    Edition::Kulture\Culture


Intelektuali i Kombit

Kosova

Bashkejetesa Shqiptaro - Serbe / Albanian - Serb Cohabitation


Në prag të 1 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës

Një letër që zë vend mbas 10 vjetësh por nuk u pranua para luftës.

Letra e mëposhtëme iu dërgua deputetëve të Shqipërisë dhe të parlamentit të Jugosllavisë me 23 qershor të vitit 1998 me synim zgjidhjen pa luftë të konfliktit mbi pavarësinë e Kosovës. Presidenti i Jugosllavisë dhe dipllomacian franceze reaguan të parat në mbështetje të idesë. Por debati duhej të fillonte nga Parlamenti Shqiptar. Edhe kryesia e parlamentit shqiptar me pjekuri e vendosi atë para deputetëve shqiptar duke kërkuar debat. Fatkeqësisht të gjithë deputetët e anashkaluan atë. I vetmi person që u ngrit për të hapur debatin ishte deputeti Limoz Dizdari i cili nuk u përkrah nga asnjë diskutant tjetër. Mungesa e përgjegjësisë dhe angazhimit solli një vit më vonë vetëm luftë e viktima nga të dyja palët. Tashmë zgjidhja është po ajo që kërkuam para luftës. Komiteti i Pajtimit Mbarëkombëtar dhe Redaksia revistës Ligji dhe Jeta e panë të nevojshme tapublikojnë këtë letër edhe si homazh për ata që ranë në këtë luftë dhjetë vjet më parë.

On the verge of the first anniversary of Kosovo’s Independence

A letter that is still timely after 10 years but was not accepted before the war.

The following letter was sent to the members of the Albanian and Yugoslavian Parliaments on June 23rd 1998 aiming the warless resolution of the conflict about the independence of Kosovo. The president of Yugoslavia and the French diplomacy were the first to react in support of the idea. However the debate should have started by the Albanian Parliament. Also the chairmanship of the Albanian Parliament, with maturity, put the letter in front of the members of the parliament asking for a debate about it. Unfortunately all the members avoided it. The only member that tried to raise a debate was Mr. Limoz Dizdari, who was not supported by any other discusser. The lack of responsibility and commitment, a year later brought only war and victims for both parties. Now the solution is what we were asking for, before the war started. Committee of Nationwide Reconciliation and the staff of Magazine “Law and Life” considered it necessary to publish this letter also as a homage for the people that lost their lives in this war ten years ago

:: Gjakmarrja / Blood Feud

Gjakmarrja ne Keshillin e Sigurimit te OKB

Blood feud in Sicurity Council of UN

Leter per
BAN KI-MOON

PDF

Letter
to BAN KI-MOON

PDF

:: Church decree
Statement about the decree of the Catholic Church for the excommunication of citizens who commit murder for revenge and blood feud.
:: Kultura e Ligjit/ The culture of Law
Kultura e Ligjit
Raport i takimit te Komitetit te Pajtimit Mbarekombetar me perfaqesuesit e komunitetit e faktoreve te shoqerise Per Kulturen e Ligjit dhe Shtetin e se Drejtes Perballe Krimeve Kunder Jetes


The culture of Law
From the meeting of Committee of Nationwide Reconciliation with representatives of the community and social factors. About the culture of law and rule of Justice in facing crimes against human life

:: Information
Rreth Nesh
About us


Aktivitete
Our Activities

 
::Bashkëpuntorë/
Partners

   

Cmimi i Virtytit
Award of Virtue


RRJETI PËR DEMOKRACI DHE SHTETIN E SË DREJTËS

NETWORK FOR DEMOCRACY AND STATE OF RULES OF LAW

PROMEMORIE

MEMORANDUM

Për ndryshimet politiko-shoqërore
For the politico-social changes

 
Komiteti i Pajtimit Mbarëkombëtar© 2003-2011  Te Gjitha te drejtat e rezervuara.